بازدید:
تاريخ : 1395/09/01

صحافي، كه در اصل براي جلوگيري از پريشان شدن اوراق و نگاهداري سهلتر و طولاني پديد آمده و تحول يافته است، يكي از صنعتهاي كهنسال تایپ و در عين حال يكي از هنرهاي ظريف قديمي، و در شمار هنرهاي اصلي كتاب است. از زماني كه براي نوشتن از ورق استفاده كردند، چه ورق پوستي و چرمي، و چه ورق كاغذ، به نگاهداري آنها در ميان پوششي محكم و استوار رزرو هتل نيز توجه نشان دادند. براي جلد كردن ورقها، از مواد گوناگوني استفاده كرده‌اند، مانند چرم، چوب، عاج، فلزهاي گرانبها، چارچه‌هاي محكم و ضخيم، تركيبي از چرم و چوب، مقوا و حتي اشياي زينتي ديگر. در همة تمدنهاي كهنسال، نمونه‌هاي درخشاني از صحافي را مي‌توان يافت، اما تایپ فارسی صحافي آنقدر كه در مشرق زمين رواج داشت و به اعتلاي هنري رسيد، در جاهاي ديگر نرسيد. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/01

صحافي از مراحل پاياني هركار چاپي است کارت ویزیت و تنها به جلد كردن محدود نمي‌شود؛ گواينكه برخي از آثار چاپي نه جلد دارد و نه به آن احتياج دارد. براي مثال، بعضي از آثار چاپي فقط به تاخوردن، مرتب شدن و احياناً برش نياز دارد، مانند چاپ کارت ویزیت انواعي از جزوه‌ها؛ اما بعضي ديگر، مانند كتابهايي كه جلد سخت مي‌خواهد، بايد همة مراحل صحافي را تا به آخر سپري كند؛ به عبارت ديگر مي‌توان آثاري را كه به مرحلة صحافي وارد چاپ تراکت مي‌شود به دو دستة اصلي تقسيم كرد:  آثاري كه به پوشش بيروني نياز دارد، مانند كتاب؛  آثاري كه به پوشش بيروني نياز ندارد، مانند روزنامه‌ها.

بازدید:
تاريخ : 1395/09/01

 است كه اين ويژگيها را داشته باشد: 1. متناسب با سرعت دستگاه چاپ و ميزان بازده آنها خشك شود. همان‌‌طور كه گفتيم، اگر مركب در زمان مناسب  ـ كه اكنون کارت ویزیت لحظه‌هاي بسيار كوتاه زير ثانيه است ـ خشك نشود، كاغذها يا موادي كه روي هم قرار مي‌گيرد كثيف مي‌شود و به اصطلاح «پشت مي‌زند». در واقع تركيب شيميايي مركب چاپ کارت ویزیت بايد به گونه‌اي باشد كه به مجرد انتقال خشك شود. مركب از چند طريق خشك مي‌شود:  الف ) جذب ،  ب ) اكسيداسيون،  ج ) تبخير،  د ) خشك شدن شيميايي ،  هـ ) تشعشع.  در شيوه‌ها و دستگاههاي چاپ تراکت مختلف چاپي گاه از تدبيرهاي شيميايي، گاه از تدبيرهاي مكانيكي و گاه نيز از هر دو براي خشك شدن سريع مركب استفاده مي‌شود. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/01

مركب و تأمين كيفيتهاي آن ، مواد مختلفي از قبيل روغنهاي معدني، روغنهاي گياهي، صمع و مواد شيميايي به مواد اصلي مركب اضافه مي‌شود؛ به کارت ویزیت اين نمودار توجه كنيد (نمودار 5-9). مركبها را بر اساس خواصشان به پنج دسته تقسيم مي‌كنند:  مركبهايي كه ويژگي بصري آنها مدنظر است (كيفيت رنگ)؛  مركبهايي كه با توجه به مراحل چاپ تركيب و ساخته مي‌شود (سازگاري با دستگاهها و روشها)؛  مركبهايي كه چسبندگي آنها چاپ کارت ویزیت مدنظر است (بنا به نوع مادة چاپي)؛  مركبهايي كه ثبات و مقاومت آنها بيش از عاملهاي ديگر در نظر گرفته مي‌شود؛ مركبهايي كه به خشك شدن سريع آنها بيش از جنبه‌هاي ديگر توجه مي‌شود.هر كدام از اين دسته‌ها ويژگيها و خواصي از آن خود دارد كه با توجه به انتظاري كه چاپگر از مركب دارد و مصرف خاص مادة چاپي انتخاب و به كار گرفته مي‌شود (براي آگاهي بيشتر چاپ تراکت در اين باره نگاه كنيد به : جعفريان ، محمد، 1371، ص 47-51). 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/01

مركبي كه در چاپ به روي سطح منتقل مي‌شود، لاية نازكي را به ضخامت 2 تا 30 ميكرون (هر ميكرون =  ميليمتر) تشكيل مي‌دهد. اين لايه، بويژه کارت ویزیت با توجه به سرعتهاي سرسام‌آور دستگاههاي جديد چاپ، بايد بسرعت خشك شود وگرنه تماس سطحها موجب مي‌شود كه مركب به آنها منتقل شود يا نشت كند. براي جلوگيري از نشت، به چاپ کارت ویزیت مركب مواد خاصي مي‌افزايند تا كيفيت مطلوب به دست آيد. مواد چرب يا روغني مركب معمولاً يا ريشة گياهي دارد يا منشأ معدني، رنگدانه‌هاي مركب معمولاً از مواد گياهي ، حيواني، معدني يا تركيبي شيميايي به دست مي‌آيد. رنگ سياه، كه بيش از ساير رنگها در چاپ   چاپ تراکت كاربرد دارد، از راه احتراق ناقص و تشكيل دوده ساخته مي‌شود. 


  1  2  3  4   ...